Warunki ogólne uczestnictwa w zajęciach

Warunki ogólne uczestnictwa

Warunki ogólne uczestnictwa w zajęciach MGG Conferences

§1.  Zgłoszenie
1.
Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez MGG Conferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „MGG Conferences”) rozumie się przez:
a.   wypełnienie zgłoszenia on-line na wybrane zajęcia na witrynie internetowej MGG Conferences (www.mgg-conferences.pl) lub
b.   przesłanie skanu Formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną na dedykowany adres rejestracja@mgg conferences.pl
2. 
Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest elektroniczne potwierdzenie (dopełnienie) zgłoszenia on-line lub przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres rejestracja@mgg- conferences.pl wraz z akceptacją „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach MGG Conferences” na co najmniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć.
 3.  W miarę wolnych miejsc, uczestnik może zgłosić się na zajęcia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
 4.  Potwierdzenie zgłoszenia on-line lub podpis na Formularzu Zgłoszenia potwierdza akceptację „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach MGG Conferences”, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia MGG Conferences do wystawienia faktury VAT.
 5.  Dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na zajęcia, jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny zajęć + VAT z zastrzeżeniem poniższego § 2. Warunki Płatności.
 6.  Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.
§2.  Warunki płatności
 1.  Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach MGG Conferences”.
 2. Ogólne warunki płatności są następujące:
a.   przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zobowiązani są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć;
b.   podmioty administracji publicznej zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez MGG Conferences po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 3. Ceny zajęć oferowanych przez MGG Conferences podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, seminaria i konferencje) podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 4. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez MGG Conferences nie odbędą się w zaplanowanym terminie, kwoty określone w § 2.2, wpłacone na poczet zajęć, zostaną zwrócone przez MGG Conferences na wskazany rachunek bankowy w ciągu 10 dni roboczych od dnia odwołania zajęć.
§3.
 Rezygnacja
 1. Informacja o rezygnacji z zajęć musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres rejestracja@mgg-conferences.pl.
 2. Osoba Zgłaszająca (tj. osoba wymienioną w Formularzu zgłoszenia na zajęcia jako Osoba Zgłaszająca) może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w okresie między 6 a 2 dniami roboczymi przed rozpoczęciem zajęć, MGG Conferences jest upoważniona do pobrania opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 20% ceny katalogowej zajęć + VAT.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem zajęć lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność), Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny katalogowej zajęć + VAT.
5.
W przypadku Nieobecności, MGG Conferences zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez MGG Conferences, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.
§4. 
 Uwagi organizacyjne
 1. W ramach opłaty za zajęcia realizowane przez MGG Conferences każdy uczestnik ma zagwarantowane:
a.   przeprowadzenie zajęć zgodnie z ogłoszonym dla tych zajęć programem przez wykwalifikowanego trenera/eksperta
b.   dedykowane stanowisko szkoleniowe,
c.   odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej),
d.   jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych),
e.   kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw,
 2.  Zajęcia realizowane przez MGG Conferences odbywają ośrodkach szkoleniowych lub konferencyjnych.
 3.  Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 4. MGG Conferences może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć MGG Conferences poinformuje Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie. Osoba Zgłaszająca otrzyma zwrot pełnej kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania zajęć.
 5. MGG Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach MGG Conferences.”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej MGG Conferences (www.mgg-confeences.p). Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.
News

Aktualności